드라이펜던트형 스프링클러 헤드 YJ-DP TYPE

드라이펜던트형 스프링클러 헤드 YJ-DP TYPE

드라이펜던트형 스프링클러 헤드는 한냉지역에서 발생되는 동파 방지 목적으로 사용되는 제품으로
소화수가 드라이펜던트에 유입되는 것을 방지하여 동파를 방지할 수 있습니다.

Loại đầu phun YJ-DP TYPE

Đầu phun nước khô là một sản phẩm được sử dụng để ngăn ngừa đóng băng ở vùng lạnh Nước đóng băng có thể được ngăn chặn vào mặt dây chuyền khô để ngăn ngừa đóng băng.

   SIZE
   SPECIFICATION
Sprinkler hãng YoungJin Flex loại đặc biệt

Đầu phun sprinkler hãng YoungJin loại Khô đặc biệt

Bài Viết Liên Quan